Formularz zgloszeniowy

Szacunkowa, docelowa powierzchnia posiadanych i dzierżawionych gruntów przeznaczonych na pastwiska dla bydła
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją działań Podkarpackiej Grupy Operacyjnej związanych z utworzeniem grupy hodowców ekologicznego bydła mięsnego na terenie Polski południowo-wschodniej. Dane podałem dobrowolnie i zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest lider Podkarpackiej Grupy Operacyjnej, Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” z siedzibą w Błażowej – ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa.

Pięć plus dwa