Odpowedzi na często zadawane pytania

1. Czy premię może otrzymać małżonek rolnika, ubezpieczony w KRUS, jeżeli numer producenta został nadany współmałżonkowi?

Pomoc przyznaje się rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik albo małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej.

W przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się jeden numer identyfikacyjny temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyraził pisemną zgodę.

Możliwe jest przyznanie pomocy małżonkowi nieposiadającemu odrębnego numeru producenta, jeżeli prowadzi w tym gospodarstwie działalność rolniczą.

2. Czy istnieje możliwość uzyskania premii, prowadząc jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą lub pracując zawodowo poza rolnictwem?

Pomoc przyznaje się rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik albo małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej.

Zatem zarówno w przypadku podjęcia pracy zawodowej poza rolnictwem, skutkującej obowiązkowym ubezpieczeniem w ZUS, jak również prowadzenia działalności pozarolniczej nie będzie spełniony powyższy warunek.

3. Czy premia może zostać przyznana obojgu małżonkom jeżeli posiadają odrębne numery producenta?

W przypadku gdy o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki jej przyznania, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa.

4. Czy jest możliwość przyznania premii osobie, która nie posiada rolniczych kwalifikacji zawodowych?

Posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych nie jest warunkiem niezbędnym do uzyskania pomocy w ramach Restrukturyzacji małych gospodarstw.

5. Czy mogę przystąpić do programu hodowli bydła mięsnego, nie będąc ubezpieczony w KRUS?

Tak oczywiście. Osoby chcące rozpocząć ekologiczną hodowlę bydła z własnych środków, są jak najbardziej mile widziane w programie i z nimi na takich samych zasadach będą podpisywane umowy kontraktacyjne na skup opasów. Liczba mamek zakupionych z własnych środków jest dowolna. Ponadto osoby te mogą liczyć na doradztwo oraz pomoc w osiągnięciu certyfikatów ekologicznych dla swojego gospodarstwa. Ubezpieczenie w KRUS jest jednym z wymogów dla osób chcących uzyskać premię na zakup stada podstawowego. Niespełnienie tego warunku uniemożliwia uzyskanie dofinansowania na zakup stada podstawowego, jednak nie wyklucza z uczestnictwa w projekcie koordynowanym przez Grupę Operacyjną.

6. Czy będą prowadzone szkolenia w zakresie hodowli bydła Galloway?

Uczestnicy projektu koordynowanego przez Grupę Operacyjną będą mogli uzyskać wsparcie w zakresie hodowli bydła Galloway m.in. w postaci doradztwa doświadczonych hodowców oraz zootechników, materiałów szkoleniowych, a także szkoleń.

7. Na jak długo będą podpisywane umowy?

Uzyskanie premii z programu Restrukturyzacja małych gospodarstw, według warunków przyznania pomocy określonych przez ARiMR, wymagać będzie od rolnika zobowiązania do realizacji 5 letniego biznesplanu. Umowy kontraktacyjne zawierane pomiędzy rolnikiem a Grupą Operacyjną zawierane będą indywidualnie na okres do 10 lat.

8. Czy w projekcie przewiduje się hodowlę innych aniżeli Galloway ras bydła (np. Charolaise, Limousine)?

Grupa Operacyjna czyni intensywne starania aby można było zawierać umowy kontraktacyjne również na inne rasy bydła mięsnego. Na obecnym etapie, ze względu na predyspozycje bydła Galloway do ekstensywnego, ekologicznego chowu, niskie wymagania bytowe oraz wysoką jakość mięsa rasa ta będzie preferowana w projekcie.

9. Czy można wziąć udział w projekcie nie będąc właścicielem pastwisk, a jedynie ich dzierżawcą?

Udział w projekcie koordynowanym przez Grupę Operacyjnym (kontraktacja), jak i w programie umożliwiającym uzyskanie premii na zakup stada początkowego możliwe jest w przypadku posiadaczy samoistnych (czyli właścicieli) jak i posiadaczy zależnych (czyli m.in. dzierżawców, najemców).

10. Jaka jest minimalna powierzchnia pastwisk uprawniająca do uczestnictwa w projekcie?

Ze względów ekonomicznych i organizacyjnych warto aby w stadzie znajdowało się 10 i więcej mamek, co przy w pełni ekstensywnym chowie rasy Galloway wiąże się z użytkowaniem około 8ha pastwisk średniej i niskiej jakości (5-6ha przy pastwiskach wyższej jakości). Kontraktacja z gospodarstwami posiadającymi mniejsze stada będzie również prowadzona.

11. Jaka jest maksymalna powierzchnia pastwisk uprawniająca do uczestnictwa w projekcie?

Nie zakłada się ograniczeń co do wielkości powierzchni pastwisk. Należy jednak pamiętać, iż tylko  gospodarstwa spełniające kryterium „małego gospodarstwa”, czyli o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro, będą mogły uzyskać premię na zakup stada początkowego z programu Restrukturyzacja małych gospodarstw.
Wielkość ekonomiczna gospodarstwa według definicji oznacza wartość standardowej rocznej produkcji (powierzchnia upraw, liczba zwierząt) wyrażonej w euro. Pomocny przy wyznaczaniu ekonomicznej wielkości gospodarstwa jest kalkulator zamieszczony pod adresem http://kalkulator-so.pl/.

12. Czy konieczne jest posiadanie, oprócz pastwisk, obory, budynku gospodarczego lub wiaty? Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na budowę takich obiektów?

Ze względu na specyfikę chowu bydła rasy Galloway nie jest konieczne posiadanie obór lub innych obiektów. Jednakże w sezonie zimowym korzystnym jest, ze względu na dobrostan zwierząt,  zapewnienie stadu schronienia w postaci wiaty. Ma to również uzasadnienie ekonomiczne, ponieważ wpływa korzystnie na tempo przyrostu masy ciała zwierząt.
W projekcie Grupy Operacyjnej nie są przewidziane środki finansowe na dofinansowanie budowy obiektów gospodarczych, w tym wiat. Możliwe jest uzyskanie jedynie wparcia na zakup stada początkowego w ramach programu Restrukturyzacja małych gospodarstw.

13. Przez kogo będzie dokonywany zakup bydła?

Bydło stanowiące stado początkowe nabywane będzie przez rolników uczestniczących w projekcie Podkarpackiej Grupy Operacyjnej. Koordynator projektu zapewni pomoc na etapie zakupu zwierząt (kontakt z hodowcami, korzystne ceny zakupu, koordynacja i organizacja transportu zwierząt, pomoc w sprawach formalnych).

14. Posiadam gospodarstwo, hoduję bydło mleczne (inne mięsne), czy mogę wziąć udział w projekcie?

Posiadanie hodowli bydła mlecznego czy mięsnego, jak i innych gatunków zwierząt nie wyklucza z udziału w projekcie Grupy Operacyjnej.

Gdy gospodarstwo nie spełnia kryteriów programu Restrukturyzacja małych gospodarstw, o dofinansowanie można ubiegać się w ramach Poddziałania 4.1 Modernizacja gospodarstw rolnych. Wnioski o dofinansowanie można składać do 17 lipca 2018 r. Istnieje też możliwość udziału w projekcie bez korzystania z dofinansowania – stado należy wtedy zakupić we własnym zakresie.

15. Moje gospodarstwo nie posiada statusu gospodarstwa ekologicznego. Czy wobec tego mogę wziąć udział w projekcie?

Na chwilę obecną nie jest wymagane posiadanie certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego. Jednakże umowy kontraktacyjne dotyczyć będę skupu zwierząt z chowu ekologicznego. Podkarpacka Grupa Operacyjna Spichlerz Zdrowia udzieli pomocy w uzyskaniu niezbędnych certyfikatów.

16. Jestem młodym rolnikiem, korzystałem z programów przeznaczonych dla młodych rolników. Czy mogę liczyć na dofinansowanie na zakup stada podstawowego?

Ze wsparcia na zakup stada podstawowego nie będą mogli skorzystać rolnicy, którym przyznano pomoc finansową:
- w ramach działań Ułatwianie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,
- na objęte programem operacje typu:

  • Modernizacja  gospodarstw  rolnych  w ramach  poddziałania  Wsparcie  inwestycji  w gospodarstwach  rolnych,
  • Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, lub
  • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach poddziałania Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

17. Posiadam duże gospodarstwo (o wartości ekonomicznej ponad 10 tyś. euro) o powierzchni 17ha gruntów rolnych przeznaczonych pod uprawę. Hoduję także trzodę chlewną i bydło mleczne. Na jakie wsparcie mogę liczyć?

W połowie roku 2017 planowane jest ogłoszenie naboru wniosków do programu Poddziałania 4.1 Modernizacja gospodarstw rolnych. Ze środków przyznanych w ramach tego programu możliwe będzie dofinansowanie zakupu stada początkowego.

18. ???

Kolejne pytania prosimy kierować na forum dyskusyjne